สอบปลายภาค + ธุรกิจ Part I

งบประมาณ

งบประมาณ หมายถึง แผนกำหนดการจำนวนรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
งบประมาณ (Budgeting) คือ การจัดระบบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (ส่วนมากใช้ในระยะสั้นๆ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขต)

ประโยชน์ของงบประมาณ


1.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขต
2.ไม่เกิดปัญหาการใช้เงินเกินตัว
3.มีกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการใช้จ่าย
4.เกิดความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจ

การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน

คือ การทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพิ่มขึ้น
1.เป้าหมายระยะสั้น – ไม่เกิน 1 ปี
– เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
2.เป้าหมายระยะยาว – เกิน 1 ปี
– เกี่ยวข้องกับอนาคต เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

แนวทางในการจัดทำงบประมาณ
1.ควรเป็นแบบง่าย ตัวเลขแบบคร่าวๆ
2.เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัว
3.คำนวณตัวเลขที่จำเป็นและสำคัญๆ ให้เหมาะสมกับฐานะทางครอบครัว
4.มีความยืดหยุ่นตามสภาพทางเศรษฐกิจ – สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามปัจจัยนี้
1.รายได้
2.ระดับราคาสินค้า
3.จำนวนสมาชิก

ขั้นตอนการทำงบประมาณ
1.การประมาณรายได้
2.การประมาณค่าใช้จ่าย
3.การทำสรุปงบประมาณ
4.การปรับปรุงงบประมาณ

Advertisements
Comments
  1. […]  – ภาษาอังกฤษ บท 6-7 (คลิก)  – งานธุรกิจ (Part I) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s