สอบปลายภาค – งานธุรกิจ (Part II)

การทำบัญชี

การทำบัญชี (Accounting)หมายถึง การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย โดยมีการจัดประเภทและสรุปผลรายการสำคัญต่างๆ อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงผลดำเนินการและฐานะทางการเงินของกิจการได้

ประโยชน์ของการทำบัญชี
1.มีระเบียบแบบแผน
2.สามารถควบคุมดูแลทรัพย์สินต่างๆ
3.นำข้อมูลการบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงดำเนินแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
4.แสดงถึงกำไรหรือขาดทุนและฐานะทางการเงินของกิจการเพื่อความสะดวดในการคำนวณภาษี
5.ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของบัญชี
1.สินทรัพย์
(Assets) หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่สามารถประเมิณค่าได้
1.1 อสังหาริมทรัพย์ – ทรัพย์สินที่ไม่สามรถเคลื่อนที่ได้ เช่น บ้าน ที่ดิน
1.2 สังหาริมทรัพย์ – ทรัพย์สินที่สามาถเคลื่อนที่ได้ เช่น รถ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้
2.หนี้สิน (
Liabilities) หมายถึง ภาระข้อผูกพันในการชำระเงินต่อเจ้าหนี้
2.1 เจ้าหนี้ (
Creditor)
2.2 เงินเบิกเกินบัญชี
2.3 เงินกู้ นอก/ใน ระบบ
3.ส่วนของเจ้าของ (
Owner’s Equity or Proprietorship) – กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์ที่กิจการมี

งบดุล (Balance Sheet)
งบดุล หมายถึง รายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่ง
– งบดุลแบบบัญชี
ชื่อร้าน
งบดุล
ณ วัน……..เดือน……….ปี………

สินทรัพย์                               

จำนวนเงิน

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

                                 – งบดุลแบบรายงาน

ชื่อร้าน
งบดุล
ณ วัน……..เดือน……….ปี………

สินทรัพย์

จำนวนเงิน

 

 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

จำนวนเงิน

 

 

 

รายการค้าและวิเคราะห์รายการค้า
รายการค้า
– รายการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการโอนเงินหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของกับเงิน ระหว่างกิจการและบุคคล
รายการที่ม่ใช่รายการค้า – รายการที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยแปลงในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Book of original entry)
1.สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) – สมุดรายการขั้นต้นบันทึกได้ทุกเรื่อง (ธุรกิจขนาดเล็ก)
2.สมุดรายวันเฉพาะ (
Special Journal) – สมุดรายการขั้นต้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ธุรกิจขนาดใหญ่)

การบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่
– มี 2 ด้าน – ซ้าย คือ เดบิต ( Debit/Dr. )
– ขวา คือ เครดิต (
Credit/Cr. )
-ยอดดุล/บัญชี เดบิต คือ เงินรวมยอดด้านเดบิตมากกว่าเครดิต
-ยอดดุล/บัญชี เครดิต คือ เงินรวมยอดด้านเครดิตมากกว่าเดบิต

หลักการบันทึกรายการ 5 หมวด

หมวด

เดบิต

เครดิต

1

สินทรัพย์

+

2

หนี้สิน

+

3

ทุน (ถอนใช้ส่วนตัว)

+

4

รายได้

บันทึกด้านเครดิต

5

รายจ่าย

บันทึกด้านเดบิต

รูปแบบสมุดรายวันทั่วไป

สมุดรายวันทั่วไป                                                                                  รว.1

ว/ด/ป

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

บาท

สต.

บาท

สต.

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกรายการแยกประเภท
ควาหมาย สมุดสำหรับบันทึกรายการต่อจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
ชนิด
1. สมุดแยกประเภททั่วไป (
General ledger) – รวบรวมทุกบัญชี
2.สมุกดแยกประเภทย่อย (
Subsiding ledger) – รวบรวมบัญชีแยกประเภทของบัญชีคุมยอด
หมวดบัญชี
1.สินทรัพย์ 2.หนี้สิน 3.ทุน 4.รายได้ (
Revenue) 5. รายจ่าย (Expense)

รูปแบบ (ตัวที)

       ชื่อบัญชี                                                                              เลขที่……….

ว/ด/ป

รายการ

หน้าบัญชี

เดบิต

ว/ด/ป

รายการ

หน้าบัญชี

เครดิต

บาท

สต.

บาท

สต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบทดลอง (Trial Balance)
หมายถึง งบที่จัดทำขึ้นด้วยการนำยอดดุลในบัญชีแยกประเภทต่างๆไม่ว่าจะอยู่ทางด้านเดบิตหรือเครดิตมาคำนวณหายอดรวมของทั้ง 2 ด้าน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ณ วันใด วันหนึ่ง

ประโยชน์
1.ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
2.ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น
3.เป็นหลักในการจัดทำงบการเงิน

วิธีการหายอดดุลในบัญชี
1.รวมจำนวนเงินระหว่างเดบิตและเครดิตด้วยดินสอ
2.หาผลต่างระหว่างยอดรวมของแต่ละด้าน
1.เดบิตมากกว่าเครดิต
= ยอดดุลเดบิต (Debit Balance) เขียนผลต่างด้วยดินสอ (Pencil footing)
2.เครดิตมากกว่าเดบิต
= ยอดดุลเครดิต (Credit balance) เขียนผลต่างด้วยดินสอ (Pencil footing)
3.มีเดบิตหรือครดิตด้านเดียว
= ยอดดุลอยู่ด้านนั้น
4.กรณีเท่ากัน
= ไม่ต้องแสดงยอด

รูปแบบ

ชื่อกิจการ
งบทดลอง
ณ วันที่………เดือน………………….ปี…………

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

บาท

สต.

บาท

สต.

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

รวม

 

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s